Abandoned Meaning in Marathi Abandoned या इंग्रजी शब्दाचे मूळ रूप Abandon आहे. Abandon हे एक क्रियापद आहे. Abandon चा past tense Abandoned आहे तर past participle Abandoned आहे. Abandoned: Abandoned या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ सोडून दिले, परित्याग केले असा होतो Abandon:...